ข้ามไปที่เนื้อหา
Dark blue background

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้กับ ทุกผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ที่เสนอโดยบรีส หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ

เราอาจเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อเราทางเว็บไซต์ของเรา หรือส่งจดหมายถึงเราที่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 18 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลนั้น

เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้:

ข้อมูลที่คุณให้ – เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้ เราจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจรวมเอาข้อมูลที่คุณส่งมาภายใต้บัญชีของคุณเข้ากับข้อมูลจากบริการอื่นๆ ของบรีสหรือจากบุคคลภายนอกเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นและเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรา สำหรับบริการบางอย่าง เราอาจให้โอกาสคุณในการเลือกที่จะไม่รวมข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถใช้แผงควบคุมของบรีสเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ หากคุณกำลังใช้บริการต่างๆ ของบรีสร่วมกับบัญชีบรีสได้ให้บริการดังกล่าวร่วมกับหรือในนามของผู้ดูแลโดเมนของคุณ ผู้ดูแลโดเมนของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณตลอดจนอีเมลของคุณได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายส่วนบุคคลของผู้ดูแลโดเมนของคุณ

คุกกี้ – เมื่อคุณเข้าชมบรีส เราจะส่งคุกกี้อย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา ตลอดจนจัดเก็บการตั้งค่าของผู้ใช้ ปรับปรุงผลการค้นหาและการเลือกโฆษณา อีกทั้งติดตามแนวโน้มของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลอย่างไร บรีสยังใช้คุกกี้ในบริการโฆษณาเพื่อช่วยผู้ลงโฆษณาและผู้เผยแพร่ในการแสดงผลและจัดการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตและบริการต่างๆ ของบรีส

ข้อมูลที่บันทึกไว้ – เมื่อคุณเข้าถึงบริการต่างๆ ของบรีส ผ่านทางเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมใช้งานอื่นๆ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลบางอย่างไว้โดยอัตโนมัติ บันทึกเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้อาจประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น สิ่งที่คุณขอจากเว็บ, การโต้ตอบกับบริการของคุณ, ที่อยู่ Internet Protocol, ชนิดของเบราว์เซอร์, ภาษาของเบราว์เซอร์, วันที่และเวลาของคำขอของคุณ ตลอดจนคุกกี้หนึ่งไฟล์หรือมากกว่านั้นที่สามารถระบุเบราว์เซอร์หรือบัญชีของคุณได้

ข้อมูลการสื่อสารของผู้ใช้ – เมื่อคุณส่งอีเมลหรือข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ ไปยังบรีส เราอาจเก็บข้อมูลการสื่อสารเหล่านั้นไว้เพื่อดำเนินการตามที่คุณร้องขอ ตอบคำขอของคุณ และปรับปรุงบริการของเรา

แอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก – บรีสอาจเสนอบริการแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก เช่น แกดเจ็ตหรือส่วนขยายต่างๆ ผ่านบริการของเรา ข้อมูลที่รวบรวมโดยบรีส เมื่อคุณเปิดการใช้งานแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกจะถูกประมวลผลภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลที่รวบรวมโดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกจะต้องเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการดังกล่าว

ไซต์อื่นๆ – นโยบายส่วนบุคคลนี้ใช้กับบริการของบรีสเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ที่แสดงเป็นผลการค้นหา เว็บไซต์ที่มีโปรแกรมผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบรีส รวมอยู่หรือลิงค์ที่อยู่ภายในบริการต่างๆ ของเรา ไซต์อื่นๆ เหล่านี้อาจใส่คุกกี้ของตนหรือไฟล์อื่นๆ ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ รวบรวมข้อมูล หรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น เราอาจนำข้อมูลที่เรารวบรวมไปใช้ในการดำเนินการต่อไปนี้:

จัดเตรียม ดูแลรักษา ปกป้อง และปรับปรุงบริการของเรา และ คุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของบรีส หรือผู้ใช้ของเรา

หากเราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมข้อมูล เราก็จะขอความยินยอมจากคุณก่อนใช้ข้อมูลดังกล่าว

การแบ่งปันข้อมูล

บรีสจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นนอกจากบรีส ตามสถานการณ์ที่จำกัดดังต่อไปนี้:

เราได้รับความยินยอมจากคุณ เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนร่วมกัน

เราให้ข้อมูลเช่นนี้แก่บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ หรือบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา เรากำหนดให้บุคคลต่างๆ เหล่านี้ตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามคำแนะนำของเราและนโยบายส่วนบุคคลนี้ ตลอดจนมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่นๆ

เราเชื่อมั่นโดยสุจริตว่าการเข้าถึง ใช้ สงวน หรือเปิดเผยข้อมูลเช่นนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตาม (ก) กฎหมายที่บังคับใช้, ข้อกำหนด, กระบวนการทางกฎหมายหรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ (ข) เพื่อใช้บังคับตามข้อกำหนดในการให้บริการ รวมถึงการสืบสวนการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว และ (ค) ตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการกับการฉ้อโกง ความปลอดภัย หรือประเด็นทางเทคนิคอื่นๆ หรือ (

) ป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบรีส ผู้ใช้ของบรีส หรือสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

หากบรีสได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวม การเข้าถือครอง หรือรูปแบบการขายใดๆ สำหรับสินทรัพย์บางอย่างหรือทั้งหมด เราจะทำให้แน่ใจว่าได้มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับธุรกรรมเหล่านี้ไว้เป็นความลับแล้ว และจะแจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปอยู่ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลอื่น

ความปลอดภัยของข้อมูล                            

เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูล มาตรการเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบภายในสำหรับการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ และการดำเนินการของเรา ตลอดจนมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ มาตรการการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้

เราจำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงพนักงาน ผู้รับจ้าง และตัวแทนที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเพื่อดำเนินการต่างๆ ในนามของเราบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

การเข้าถึงและการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณใช้บริการของบรีส เราพยายามอย่างยิ่งโดยสุจริตที่จะให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและแก้ไขข้อมูลนี้หากข้อมูลผิดหรือลบข้อมูลดังกล่าวนี้ตามที่คุณร้องขอ หากไม่มีการกำหนดให้เก็บข้อมูลไว้ตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราขอให้ผู้ใช้แต่ละคนระบุตัวตนและข้อมูลที่ร้องขอเพื่อเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลก่อนดำเนินการตามคำขอนั้น และเราอาจปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอที่ซ้ำๆ หรือคำขอตามระบบซึ่งไม่มีเหตุผลอันสมควร ตลอดจนคำขอให้ดำเนินการทางเทคนิคที่ต้องใช้ความพยายามโดยไม่สมควร คำขอที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ (เช่น คำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บไว้ในเทปสำรอง) หรือการเข้าถึงที่ไม่จำเป็น ในกรณีที่เราให้การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล เราจะไม่คิดค่าบริการ ยกเว้นในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ความพยายามโดยไม่สมควร เนื่องด้วยวิธีจัดการบริการบางอย่างของเรา หลังจากคุณลบข้อมูลไปแล้ว สำเนาที่เหลืออาจยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานของเราอีกระยะหนึ่งก่อนถูกลบออกไป และอาจจะยังคงอยู่ในระบบสำรองข้อมูลของเรา โปรดตรวจสอบที่ศูนย์ช่วยเหลือของบริการดังกล่าวเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายส่วนบุคคลนี้

โปรดทราบว่า นโยบายส่วนบุคคลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ เราจะไม่ลดทอนสิทธิของคุณภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณอย่างชัดแจ้ง เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลในหน้านี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน