Skip to content

กิจกรรมหน้าฝน

ไอเดียชวนลูกเล่นในหน้าฝน ชวนเจ้าตัวเล็กประดิษฐ์กล่องสายรุ้งเสริมสกิล

โต๊ะเครื่องเขียนที่มีสีวางและสมุดวาดภาพ ตั้งอยู่ใกล้หน้าต่างที่มีฝนตก